Ter­ve­tu­loa his­to­rial­lis­ten nos­tu­rei­den pariin! Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry:n tar­koi­tuk­se­na on edistää ja vaalia vanhojen ajo­neu­vo­nos­tu­rei­den ja myös muiden nos­to­työ­ko­nei­den sekä työ­me­ne­tel­mien säi­ly­mis­tä jäl­ki­pol­vil­le. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on toimia nos­tu­ria­lal­la työuransa tehneiden hen­ki­löi­den yhteisenä foorumina.


Vuonna 2020 pe­rus­te­tun yh­dis­tyk­sen toi­min­taan kuuluu muun muassa historian tal­len­nus­ta kir­jal­lis­ten ja enene­vis­sä määrin säh­köis­ten me­ne­tel­mien avulla. Tal­len­nus­työ­tä tehdään paljolti koneiden käyt­tä­jien, eli nos­to­ko­ney­rit­tä­jien ja kul­jet­ta­jien parissa. Tal­tioi­mi­sen arvoisia ovat niin pienet kuin suuretkin tarinat ja muistot koneiden parissa työmailla, kor­jaa­moil­la ja huol­to­hal­leis­sa. Myös kaikki nos­to­työ­hön ja kalustoon liittyvä ku­va­ma­te­ri­aa­li on aina tal­tioi­mi­sen arvoista!


His­to­ria­sel­vi­tyk­sien tekemistä ja mah­dol­li­ses­ti myös vanhojen koneiden kunnostus-, kon­ser­voin­ti- ja museoin­ti­pro­jek­te­ja viedään läpi yh­teis­työs­sä alan yritysten, ko­ne­val­mis­ta­jien sekä muiden yh­dis­tys­ten kanssa. Seuran toimintaa esi­tel­lään näillä verk­ko­si­vuil­la, mutta tar­koi­tuk­se­na on esitellä toimintaa sekä työ­me­ne­tel­miä ja kalustoa myös alan ta­pah­tu­mis­sa.


Seuran toiminta on lähtenyt vauhtiin len­nok­kaas­ti ja en­sim­mäi­se­nä kon­kreet­ti­se­na tehtävänä on tuottaa laaja ja kattava hakuteos ko­ti­mai­sis­ta LOKOMO-nos­tu­reis­ta.
Ha­ku­teok­ses­sa on määrä käsitellä kaikki LOKOMO-mallit 1960-luvun en­sim­mäi­sis­tä pro­to­tyy­peis­tä aina vii­mei­siin 1990-luvulla val­mis­tu­nei­siin Hoist-nos­tu­rei­hin saakka. Kirjassa pääpaino on runsaalla va­lo­ku­va­tar­jon­nal­la, seik­ka­pe­räi­si­ne ku­va­teks­tei­neen.

Ter­ve­tu­loa mukaan tekemään ja tal­tioi­maan suo­ma­lais­ta nos­tu­ri­his­to­ri­aa. Seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki nos­to­ko­neis­ta ja -alasta kiin­nos­tu­neet, niin yk­si­tyis­hen­ki­löt, yritykset kuin alan yh­tei­söt­kin.